Schoolgids2. Organisatie

2.1 Organisatiestructuur

Het Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze is onderdeel van het Dr. Nassau College en staat onder leiding van een schoolleider. Het Dr. Nassau College werkt volgens het Raad van Toezicht model. Hier is voor gekozen omdat er behoefte was aan een formele scheiding tussen de directievoering, het besturen van de school en het toezicht houden op het bestuur.

De bestuursvoorzitter stelt de hoofdlijnen van het strategisch beleid vast binnen de kaders van de wet en de governance code. De raad van Toezicht controleert en adviseert de bestuursvoorzitter. Het centraal managementteam bestaat uit de directeuren van de locaties Quintus en Penta en de directeur regiovestigingen. De directeuren van het centraal managementteam zijn verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles.

2.2 Inspraakorganen

Ouders, leerlingen en medewerkers die willen meedenken over de school, kunnen zitting nemen in de diverse inspraakorganen binnen de school. Zo hebben ouders, leerlingen en medewerkers inspraak via de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen daarnaast zitting nemen in de ouderplatforms, in de oudercommissie en in de klankbordgroep voor ouders. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerlingenplatforms, de leerlingenraad en de klankbordgroep voor leerlingen. De verschillende inspraakorganen worden hierna verder behandeld.

Ouderplatform
Op locatie Aa en Hunze hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de schoolcarrière van hun kind(eren). Wij willen het onderwijs, de zorg, de kwaliteit en de communicatie- en informatievoorziening helder en transparant houden en daar waar nodig verbeteren. Wij vinden het belangrijk om dit te doen in samenspraak met de ouders/verzorgers. 

Wat is een ouderplatform?
In een ouderplatform denken ouders/verzorgers mee vanuit hun eigen ruime ervaring en kennis om zo als ouder/verzorger en eventueel vanuit hun beroep mee te praten over verschillende onderwerpen. Wij hopen op deze manier vernieuwende gezichtspunten vanuit andere invalshoeken te krijgen.

Klankbordgroep ouders
Sinds de zomer van 2017 hebben we een klankbordgroep voor ouders binnen het gepersonaliseerd onderwijs. Deze groep komt zo’n zes keer per jaar samen om mee te denken over het gepersonaliseerd onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten geven ouders feedback aan de school. De uitkomsten worden met ingang van dit schooljaar gepubliceerd op de website.

Aanmelden kan via administratiegieten@dr.nassaucollege.nl.

Oudercommissie/oudervereniging
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van het Dr. Nassau College zijn automatisch lid van de Oudervereniging en kunnen een vrijwillige contributie leveren. Uit deze bijdragen ontvangt onze Oudercommissie een budget om activiteiten op locatie Aa en Hunze te financieren.

De Oudercommissie heeft regelmatig overleg met de directeur en met de afdelingsmanagers. De commissie stimuleert of ondersteunt (financieel) veel activiteiten vanuit de ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan excursies, schoolfeesten en attenties voor de leerlingen. Daarnaast leveren de Oudercommissies van de verschillende vestigingen ieder twee leden aan het Algemeen Bestuur van de overkoepelende Oudervereniging. De Oudervereniging vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Aanmelden kan via: oudercommissie.gieten@dr.nassaucollege.nl 

Medezeggenschapsraad
Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, medewerkers, management en bestuur achter staan. Het Dr. Nassau College heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die erop toeziet dat in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen, medewerkers en de directie van de school. Op deze manier wordt iedereen actief betrokken bij wat er gebeurt op school en draagt iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat.

Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op onze algemene website www.nassaucollege.nl -> over Dr. Nassau College -> inspraak.

Leerlingenplatform
Wij willen als school het onderwijs, de zorg, de kwaliteit en de communicatie- en informatievoorziening helder en transparant houden en daar waar nodig verbeteren. Dit kan in samenspraak met de leerlingen. Daarom hebben wij een leerlingenplatform. Het platform denkt en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de afdeling en de school.

Klankbordgroep leerlingen
De transitie naar gepersonaliseerd onderwijs brengt met zich mee dat alle partijen mee mogen denken over de vernieuwing en veranderingen. Leerlingen weten het beste waar dingen misschien anders of beter moeten. Ook hebben ze vaak betere ideeën dan volwassenen, ze  gaan vaak uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Sinds dit schooljaar werken we naast de ouder klankbordgroep daarom  ook met een klankbordgroep voor leerlingen. Iedere basegroup is vertegenwoordigd.

Leerlingenraad
De leerlingenraad organiseert feesten voor de leerlingen van de locatie, maar gaat ook met de locatiedirectie in gesprek om het gebouw gezellig en veilig te maken en te houden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle klassen. Ze vergaderen regelmatig en nemen soms deel aan vergaderingen met de schoolleiding. In die vergaderingen behartigt de leerlingenraad de belangen van de leerlingen.

2.3 Kwaliteitszorg

De kwaliteit van de school wordt voor een deel afgemeten aan een aantal cijfers die jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden verzameld en gepubliceerd. Op de kwaliteitskaart en opbrengstenkaarten valt af lezen hoe de school presteert op het gebied van bijvoorbeeld examenresultaten en doorstroom. Het Dr. Nassau College gebruikt deze gegevens om de kwaliteit te bewaken en waar nodig verbeteringen door te voeren. De school werkt daarom met een eigen kwaliteitssysteem.

Dit systeem wordt ondersteund door een aantal onderzoeken die de school zelf uitvoert met behulp van onderzoeksinstrument Kwaliteitsscholen.nl. Meer informatie hierover vindt u op www.kwaliteitscholen.nl. Dit krachtige instrument biedt de mogelijkheid om op verschillende terreinen onderzoek te doen en hierover de mening van anderen te vragen. Naast algemene tevredenheidsonderzoeken (onder ouders, leerlingen en personeel) worden ook onderwijszaken als begeleiding, mentoraat en didactiek onderzocht. Bovendien kunnen gegevens worden vergeleken met andere scholen.

De resultaten van de evaluaties en onderzoeken worden ingezet voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit. Borgen als zaken goed gaan, verbeteren waar nodig is.

Het Dr. Nassau College streeft ernaar dat de zorg voor kwaliteit centraal staat in ons handelen van alledag: dit betekent dat we voortdurend bereid zijn tot evaluatie en verbetering.     

2.4 Klachtenregeling

Inleiding
Waar mensen samen werken, gaan soms dingen mis. De meeste klachten en problemen over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding opgelost worden. Als dat niet lukt, zijn er binnen het Dr. Nassau College ook andere en meer formele mogelijkheden om problemen en klachten aan te kaarten. De basis hiervoor ligt in de Klachtenregeling

In de Klachtenregeling onderscheiden we contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. Zie ook de Klachtenfolder van locatie Aa en Hunze.

Contactpersonen
De contactpersoon fungeert als aanspreekpunt bij ongewenste omgangsvormen op school, zoals discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld. De contactpersoon verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon verifieert bij de klager of de zaak is opgelost.

Klachten die vallen onder de noemer van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten moeten rechtstreeks gemeld worden aan de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt, maar begeleidt de klager ook verder in de procedure. Op de locatie Aa en Hunze is de contactpersoon: mevrouw A. Jongsma.

Mocht een betrokkene ondanks bemiddeling of zonder meer een klacht willen indienen dan kan dit direct bij de Klachtencommissie. Deze bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van de school.

Externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school. Deze vertrouwenspersoon gaat onder andere na of de klager geprobeerd heeft de klacht zo mogelijk met de aangeklaagde of met de directie op te lossen. Als dat niet het geval is, zal de vertrouwenspersoon bekijken of eerst voor deze weg kan worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan de klager bijstaan bij het indienen van een klacht. We onderscheiden twee vertrouwenspersonen:

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld, kunnen ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op de vertrouwenspersoon de heer J. Boschloo. Deze is te bereiken per e-mail: jentboschloo@planet.nl.

Klachten die vallen onder de noemer van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten kunnen rechtstreeks gemeld worden aan onze vertrouwenspersoon de heer J. Wibbens. Deze is te bereiken per e-mail: jan@hetvtb.nl. Deze gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt, maar begeleidt de klager ook verder in de procedure.

Klachtencommissie
Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie van de school. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover aan het bevoegd gezag. Het betreft hierbij klachten over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, bejegening van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, ongewenste omgangsvormen en ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie.

De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij: Klachtencommissie Dr. Nassau College t.a.v. de voorzitter Postbus 186 9400 AD Assen 

De volledige klachtenregeling kunt u vinden op de website van de school www.dr.nassaucollege.nl.

Vertrouwensinspecteur
Ouders/leerlingen kunnen ook de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misdrijf (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is: 0900 111 3111

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.

Vertrouwenspersoon integriteit
Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal serieus worden onderzocht. 

De vertrouwenspersoon integriteit is mevrouw D. Bodenstaff. Deze is te bereiken per mail: b.j.bodenstaff@hetnet.nl.