Schoolgids3. Onderwijs

3.1 Inleiding

Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze werken we gepersonaliseerd. Dat betekent dat iedereen op zijn eigen manier en eigen niveau werkt aan het behalen van zijn leerdoelen.

3.2 Opleidingen

Of je nu het Vakcollege gaat doen of een theoretische opleiding zoals mavo, mavo+, havo en atheneum, bij ons kun je met bijna ieder advies van de basisschool terecht. Als je voor de mavo of mavo+ kiest, doe je bij ons ook examen. Voor de andere schooltypes geldt dat je uiteindelijk in Assen naar school gaat.

Onderwijsaanbod

klas 1

Atheneum

Havo

Mavo+

Mavo

Vakcollege

klas 2

Atheneum

Havo

Mavo+

Mavo

Vakcollege

klas 3

Atheneum

Havo

Mavo+

Mavo

 

klas 4

   

Mavo+

Mavo

 

Deze tabel geldt voor leerlingen die in 2019-2020 instromen in klas 1 op het Dr. Nassau College.

Leerwegondersteuning (LWOO)
Kun je naar het vmbo, maar heb je daar extra ondersteuning bij nodig? Dan kun je bij ons in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Er wordt voor deze leerlingen gewerkt met individuele handelingsplannen. Op de basisschool is bekend of leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Deze leerlingen worden voor 1 december aangemeld.

Vakcollege
Het Vakcollege is voor leerlingen met een advies voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. Heb jij een vmbo-tl-advies maar wil je liever een meer praktische opleiding volgen, dan kun jij hier ook terecht. In het eerste jaar Vakcollege maak je kennis met alle vakgebieden. Elke week ga je met projecten aan de slag bij het vak Vakmanschap. In deze lessen ga je op zoek naar jouw talenten.

Je opleiding is vanaf het derde leerjaar helemaal gericht op het vakgebied waarin jij terecht wilt komen. Je leert niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. Op het Dr. Nassau College kun je kiezen voor een van de volgende Vakcolleges:

 • Vakcollege Economie & Ondernemen
 • Vakcollege Bouwen, Wonen & Interieur
 • Vakcollege Produceren, Installeren & Energie
 • Vakcollege Zorg & Welzijn
 • Vakcollege Horeca, Bakkerij & Recreatie

Theoretische opleidingen
Bij ons heb je de keuze tussen de volgende theoretische opleidingen: mavo, mavo+, havo of atheneum. Ga je de mavo of mavo+ doen, dan kun je je hele opleiding bij ons blijven tot en met je eindexamen. Doe je havo of atheneum, dan ga je na de derde klas naar onze locatie Quintus in Assen. Wil je naar het gymnasium? Dan start je vanaf klas 1 meteen op Quintus.

Mavo
Na de mavo kun je verder met een studie in het mbo. Bij ons op school kun je voor je mavo-opleiding kiezen uit de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw en Techniek. In de tweede klas word je heel goed op deze keuze voorbereid.

Mavo+
Heb je een mavo/havoadvies, dan is mavo+ iets voor jou. De eerste twee leerjaren volg je de vakken zoveel mogelijk op havoniveau. Aan het eind van leerjaar twee wordt het besluit genomen of je verder gaat als mavo- of havoleerling.

Havo en atheneum
Na de havo kun je door naar het hbo of naar het atheneum. Na het atheneum kun je verder met een studie aan een universiteit. In de tweede fase (vanaf klas 4) kies je voor een zogenaamd profiel. Dat is de richting waarin jij je specialiseert. Op het Dr. Nassau College kun je één van de volgende profielen kiezen:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Technasium
Zelf een App of een nieuw model smartphone ontwikkelen? Of ben je liever bezig met het ontwerpen van een gebouw of een paar designschoenen? Als bèta en techniek jou aanspreken, is het Technasium echt iets voor jou. Je doet onderzoek en ontwerpt op de meest uiteenlopende gebieden. Daarnaast leer je samenwerken, presenteren en organiseren.

Wat is het Technasium?
Als je havo of atheneum doet, volg je bij ons binnen je opleiding het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) dat hoort bij het Technasium. Bij O&O werk je in groepjes aan de meest uiteenlopende soorten opdrachten van verschillende bedrijven. Door de combinatie van bèta en techniek denken jullie oplossingen uit voor het bedrijfsleven en je ervaart hoe het is om samen met een opdrachtgever aan het werk te zijn. Zo raak je getraind in vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, informatie verzamelen en werkprocessen overzien. Doordat je aan heel verschillende projecten werkt - van het bedenken van een nieuwe kroket tot manieren om geluidsoverlast tegen te gaan - ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Voor wie is het Technasium?
Het Technasium is voor leerlingen met een havo- of een atheneumadvies. Op het Dr. Nassau College kun je het Technasium niet alleen bij onze locatie volgen, maar ook op Quintus in Assen en in Beilen en Norg.

Hoe werk je op het Technasium?
Op het Technasium werk je aan opdrachten voor bedrijven en instellingen bij jou uit de buurt. Onze leerlingen hebben vorig jaar bijvoorbeeld voor de plaatselijke Jumbo manieren ontwikkeld die ‘smartshoppen’ mogelijk maken. Aan het begin van het project krijg je een opdracht van het bedrijf of de instelling die jouw opdrachtgever is. Vervolgens doe je in kleine groepjes onderzoek, bedenken jullie een oplossing en werken die uit in een eindproduct, bijvoorbeeld een maquette of film. Aan het eind van het project presenteren jullie je oplossing aan de opdrachtgever en aan school en die geven jullie vervolgens samen een cijfer voor jullie presentatie en het eindproduct.

Wat kun je ermee?
Als je na de derde klas kiest voor de profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, kun je ook eindexamen doen in het vak O&O. Je krijgt dan, behalve je havo- of atheneumdiploma, een Technasiumcertificaat. Het Technasium is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs na de middelbare school. Er zijn zelfs hbo-opleidingen die onderzoeken of het mogelijk is om leerlingen met een Technasiumcertificaat bepaalde vrijstellingen te verlenen.

Voorbeelden van technasiumopdrachten:

 • Opdrachtgever: UMCG kinderrevalidatie Beatrixoord
  Opdracht: bedenk en ontwerp een spel waardoor kinderen (met en zonder bewegingsbeperking) in beweging komen en blijven. Je stapt in de rol van kinderfysiotherapeut.
 • Opdrachtgever: Advies- en ingenieursbureau Grontmij
  Opdracht: ontwerp een nieuwe verbinding voor Kamp Westerbork. Je stapt in de rol van landschapsarchitect.
 • Opdrachtgever: Waterschap Hunze & Aa’s
  Opdracht: bedenk een oplossing om waterverspilling tegen te gaan. Je stapt in de rol van watertechnoloog.
 • Opdrachtgever: Jumbo Abbas
  Opdracht: ontwerp manieren om ‘smart shopping’ mogelijk te maken. Je stapt in de rol van IT’er.

Cambridge English
Bij ons op school kun je met welke opleiding je ook doet het internationaal erkende certificaat Cambridge English halen. Met Cambridge English ben je uitstekend voorbereid op het hoger onderwijs. Steeds meer studies zijn geheel Engelstalig of er wordt met Engelstalig lesmateriaal gewerkt. Lijkt het jou wel wat om straks in het buitenland te studeren? Veel buitenlandse universiteiten eisen dat nieuwe studenten over dit certificaat beschikken.

Cambridge First Certificate
Na de eerste periode in klas 1 bepaal je of je het Cambridge First Certificate wilt halen. Je kunt je dan aanmelden bij je docent. Jouw docent bekijkt of je een reële kans hebt om het examen te halen. Het niveau van dit examen ligt namelijk behoorlijk hoog! Het examen staat volledig onder verantwoordelijkheid van The British Council, in samenwerking met de universiteit van Cambridge. Zij stellen het examen samen en zorgen ook voor de correctie.

Meer weten over Cambridge English? Voor meer informatie kun je bij ons terecht. We vertellen je er graag meer over. Ook kun je op de volgende websites kijken:

3.3 Lessentabellen

Lessentabel gepersonaliseerd onderwijs
Bij gepersonaliseerd onderwijs staat de leerling aan de basis van de lessentabel. De leerlingen volgen verschillende leeractiviteiten van verschillende vakken. Het rooster is zo opgebouwd dat de week verdeeld is in thema- en tredevakdagdelen. Bij een tredevakdagdeel zijn leerlingen bezig met de talen en wiskunde. Bij de themavakdagdeel zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, nask, biologie, economie, lichamelijke opvoeding en art & design aan de beurt. Leerlingen volgen leeractiviteiten passend bij het niveau en het tempo dat ze laten zien.

Om de schoolgang van de leerling daadwerkelijk gepersonaliseerd te maken zijn er ook keuzemomenten en flexibiliteit in het rooster nodig. We streven er immers naar dat de leerling aan eind van zijn schoolloopbaan in staat is om zelf te beslissen welke leeractiviteiten hij/zij nodig heeft in plaats van slaafs het voorgeschreven rooster blijven volgen.

3.4 Toelating

Het Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze baseert de plaatsing van leerlingen op het advies van de basisscholen. De schoolleider onderhoudt samen met de coördinator leerlingenzaken contact met de basisscholen. Voor uitgebreide informatie over de toelating verwijzen wij u naar onze website. Onder menuoptie “downloads” vindt u het schoolondersteuningsprofiel waarin het toelatingsbeleid van het Dr. Nassau College is beschreven.

3.5 Beoordelingsbeleid GO

De afspraken met betrekking tot het afronden van periodedoelen zijn vastgelegd in het beoordelingsbeleid GO dat op de website is gepubliceerd.

3.6 Resultaten

De examenresultaten, de percentages doorstroom en uitval zijn af te lezen uit de opbrengstenkaarten die jaarlijks door de Inspectie van het Onderwijs worden gepubliceerd. De opbrengstenkaarten zijn te vinden op de website van scholen op de kaart. Scholen op de Kaart is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs is verzameld in één systeem. Deze informatie is afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de scholen zelf.

3.7 Leerplicht en kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht
Ouders of verzorgers van jongeren tussen de 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten jongeren ook echt naar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havodiploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Als een leerling van school gaat zonder diploma (startkwalificatie), dan krijgt de gemeente hiervan een melding. Elke gemeente heeft een ambtenaar aangewezen die speciaal belast is met de controle op het naleven van de leerplichtwet, de zogenaamde leerplichtambtenaar. Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen ongeoorloofd verzuimt, of gedurende vier opeenvolgende weken meer dan één achtste deel van de lestijd verzuimt, moet de schoolleiding dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook wanneer de school zich zorgen maakt over verzuim zonder dat de hiervoor genoemde grenzen worden overschreden, geldt de meldingsplicht.

Meer informatie over de leerplicht is te vinden in het ‘Handboek Leerplicht VO’ dat onder downloads op onze website is geplaatst.

3.8 Voortijdig schoolverlaten

Leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die hun opleiding zonder diploma verlaten, die niet doorstromen naar een andere onderwijssoort of opnieuw aan een opleiding beginnen, worden voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma en beschikken daarom niet over een startkwalificatie. Leerlingen die veel spijbelen of verzuimen hebben een grotere kans tot voortijdig schoolverlaten.

Elk jaar worden op de website www.onderwijsincijfers.nl de meest recente gegevens m.b.t. voortijdig schoolverlaten bekend gemaakt. In de tabel kunt u het overzicht zien van onze scholengemeenschap.

 

VSV cijfers

(februari 2019)

 

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2017-2018

Openbare Scholengemeenschap Dr Nassau College

(alle vestigingen)

 

 

 

 

Onderbouw VO

 

Norm

0,50%

lln

vsv

Vsv%

1830

7

0,38%

lln

vsv

Vsv%

1943

4

0,21%

lln

vsv

Vsv%

2088

14

0,67%

Bovenbouw VMBO

Norm

2,00%

lln

vsv

Vsv%

629

2

0,32%

 

lln

vsv

Vsv%

718

4

0,56%

 

lln

vsv

Vsv%

702

1

0,14%

 

Bovenbouw Havo/VWO

Norm

0,50%

lln

vsv

Vsv%

777

1

0,13%

lln

vsv

Vsv%

789

1

0,13%

lln

vsv

Vsv%

836

1

0,12%

 

Deze cijfers betreffen alle locaties gezamenlijk met uitzondering van de leerlingen binnen de ISK afdeling.