Schoolgids5. Leerlingbegeleiding

Onze begeleiding en zorg zijn opgebouwd volgens het principe van de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat onderwijs, begeleiding en zorg zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden. In de eerste lijn verwachten wij van docenten een positieve en actieve pedagogische houding. Zij zorgen voor een prettig en veilig lesklimaat en signaleren de behoeften van individuele leerlingen. De coach is de spil in de begeleiding: hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Bovendien verzamelt de coach de nodige informatie bij collega’s en organiseert waar mogelijk de begeleiding. De coach begeleidt niet alleen individuele leerlingen, maar ook de basegroup als geheel.

In de tweede lijn van de zorg zit het ondersteuningsteam. Zij komen wekelijks bij elkaar en eens per maand spreken zij ook met de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Zorg en begeleiding zijn gericht op preventie, maar ook op het herstel van het functioneren en welbevinden van de leerling. Om de afspraken over begeleiding vast te leggen, wordt waar nodig gewerkt met handelingsplannen. Deze worden regelmatig door docenten, begeleiders en ouders geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld.

 

5.1 Warme overdracht

Goed onderwijs staat of valt met een goede leerlingbegeleiding. Dat begint al bij de overdracht tussen de basisschool en het Dr. Nassau College. De coördinator leerlingenzaken gaat naar de basisscholen om de nieuwe leerlingen te bespreken.

5.2 Coach

Om de voortgang van iedere leerling goed te kunnen volgen krijgt iedere leerling een coach toegewezen. De coaching vormt het cement in het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft wekelijks een coachgesprek van 15 minuten waarin de week geëvalueerd wordt en de leerdoelen en -strategieën worden besproken.

Om op het eigen niveau, tempo en middels de eigen leerstrategieën te werken gebruiken de leerlingen het online Learning Portal. In dit portal staan alle leerdoelen voor alle vakken uitgewerkt en kunnen de leerlingen middels taken en opdrachten werken aan de leerdoelen. Het Learning Portal is een middel om gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven en geeft een hele duidelijke structuur voor de leerlingen. De lay-out en werkwijze is voor ieder vak hetzelfde. Alles is teruggebracht naar één systeem en één manier van werken. Om in zo’n omvangrijk Learning Portal goed bij te houden gebruiken de leerlingen een logboek. Er is een papieren en een digitale versie. In het digitale logboek worden periodedoelen en leeractiviteiten helder. In het papieren logboek staat zeer concreet wat de leerling die dag moet doen en aan welke leerdoelen er gewerkt wordt.

Om in zo’n omvangrijk Learning Portal goed bij te houden gebruiken de leerlingen een logboek. Er is een papieren en een digitale versie. In het digitale logboek worden periodedoelen en leeractiviteiten helder. In het papieren logboek staat zeer concreet wat de leerling die dag moet doen en aan welke leerdoelen er gewerkt wordt.

Met het Learning Portal en het logboek proberen we de leerlingen zo gestructureerd mogelijk te begeleiden in het gepersonaliseerd leren. Want deze vorm van onderwijs is zeker niet vrijblijvend voor de leerlingen en ze worden stap voor stap begeleid naar meer zelfstandigheid.

5.3 Decaan

Op het Dr. Nassau College bereiden leerlingen zich voor op de volgende stap in hun schoolcarrière. De coach/mentor ondersteunt hen hierbij als het gaat om bijvoorbeeld de keuze van vakken. Leerlingen die hier extra hulp bij nodig hebben, kunnen terecht bij de decaan. Zij weet veel over vervolgopleidingen en over hoe leerlingen een goede keuze kunnen maken. Zowel leerlingen als ouders kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, een afspraak met de decaan maken. De decaan op de locatie Aa en Hunze is mevrouw Nijsen. Haar contactgegevens staan achter in deze gids.

5.4 Coördinator leerlingenzaken

De coördinator leerlingenzaken ondersteunt de teams bij leerlingenzaken. De coördinator houdt bij of leerlingen alle lessen volgen, of ze steeds op tijd aanwezig zijn en voert gesprekken met leerlingen en hun ouders. De coördinator leerlingenzaken begeleidt de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs door contacten te onderhouden met de basisscholen en door gesprekken te voeren met ouders van nieuwe leerlingen.

De contactgegevens van de coördinatoren leerlingenzaken op de locatie Aa en Hunze staan achter in deze gids.

5.5 Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de (extra) zorg en begeleiding voor onze leerlingen. De ondersteuningscoördinator is ook voorzitter van het ondersteuningsteam en lid van de permanente commissie leerlingenzorg (PCL).

5.6 Jeugdgezondheidszorg

De GGD-jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt de school verschillende diensten aan voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Screening in klas 2
Alle leerlingen in klas 2 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente jeugdgezondheidszorg. De leerlingen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid en leefstijl. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen en er wordt een gehoortest gedaan. De vragenlijst wordt samen met de leerling besproken. Naar aanleiding van de bevindingen bij de screening kan een uitnodiging volgen voor een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, verzuimbegeleiding, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht en seksualiteit.

Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Coaches/Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Afspraak maken?
Aanmelden voor het spreekuur kan telefonisch of per e-mail. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. De contactgegevens staan achter in deze schoolgids.

5.7 Verzuimvolgsysteem

In geval van ziekte van de leerling is het van belang dat er goede begeleiding aanwezig is vanuit school. De school zal allereerst zelf contact opnemen met het thuisfront om te kijken hoe het met de leerling gaat.

Indien het verzuim door ziekte langer duurt dan verwacht of vaker optreedt, dan zal school contact opnemen met de jeugdarts. Middels een brief van school worden ouders/ leerling op de hoogte gebracht van de aanmelding bij de jeugdarts. De jeugdarts zal de leerling dan oproepen voor een gesprek. Indien leerling jonger is dan 16 jaar dienen de ouders bij het gesprek aanwezig te zijn. Als de leerling ouder dan 16 jaar is, dan ligt de keus bij de jongere zelf. De jeugdarts bekijkt samen met de ouders/ leerling wat de problematiek is en welke interventies er nodig zijn om weer naar school te gaan.

De uitnodiging van de jeugdarts bij ziekteverzuim is niet vrijblijvend. Deze afspraak mag niet worden afgezegd. Bij niet verschijnen zal school een melding doen aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

5.8 Extra begeleiding

Leerlingen verschillen en daar houden we rekening mee. Soms hebben leerlingen behoefte aan extra ondersteuning bij bepaalde vakken. Ook sociaalemotionele problemen, zoals faalangst, vergen soms extra tijd en aandacht. Het Dr. Nassau College heeft een uitgebreid begeleidingssysteem.

Onderwijskundige (extra) begeleiding
Als een leerling bij binnenkomst al een officiële dyslexie of dyscalculieverklaring heeft, wordt samen met de leerling in het begin van het schooljaar gekeken waar de behoeftes liggen. Dit wordt samengevat op een faciliteitenkaart.

Protocol dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie is er een protocol. Het protocol gaat uit van twee scenario’s. Het kan zijn dat leerlingen geen dyslexieverklaring hebben, maar er kan een vermoeden zijn dat een leerling dyslexie heeft. Het kan ook zijn dat een leerling zich aanmeldt op onze school die een dyslexieverklaring heeft. Om de kwaliteit voor de begeleiding van dyslexie te borgen, werken wij met een extern bureau, RID Assen. Het protocol dyslexie is te vinden op de website.

Screening dyslexie
In de eerste periode van het eerste leerjaar vindt een dyslexie screening plaats. Wij werken met een extern bureau (RID) die ook de begeleiding doet van leerlingen binnen schooltijd. Na deze screening vindt er een terugkoppeling plaats. Mocht er uit de screening een vermoeden komen van dyslexie dan wordt de ouders geadviseerd een uitgebreid onderzoek te laten doen.

Passend onderwijs
Leerlingen voor wie de dagelijkse schoolpraktijk geen vanzelfsprekende zaak is door een handicap of stoornis, kunnen onder bepaalde voorwaarden op het Dr. Nassau College extra steun krijgen om regulier onderwijs te volgen.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn de indicaties voor leerlinggebonden financiering vervallen en gaan de gelden voor de leerlinggebonden financiering naar het samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor regulier en voorgezet speciaal onderwijs samen om leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs te bieden.

Internationale schakelklas (ISK)
Als een leerling de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst, wordt in de internationale schakelklas (ISK) extra ondersteuning bij het leren van de taal gegeven. Daarnaast wordt een aantal andere vakken aangeboden, zoals wiskunde en Engels. Afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden wordt de leerling voorbereid op het reguliere onderwijs (vmbo, havo, vwo of mbo).

Rebound
Rebound is een schoolbrede voorziening en is bedoeld voor leerlingen bij wie de veiligheid en/of structuur van de leerling zelf, van docenten of van medeleerlingen negatief beïnvloed wordt. Tijdens het verblijf in de Rebound wordt gezocht naar aanknopingspunten voor:
•  het in kaart brengen van leerresultaten, capaciteiten en belemmeringen,
•  het aanleren van adequate sociale vaardigheden,
•  het bespreekbaar maken van problemen in de thuissituatie en
•  het leren deelnemen aan groepsgesprekken.

De leerling en ouders moeten het eens zijn met de plaatsing en gemotiveerd zijn hun medewerking aan het Reboundprogramma te verlenen. Indien wenselijk wordt samenwerking met de jeugdhulpverlening gezocht. Een aanvraag tot plaatsing wordt behandeld in het ondersteuningsteam. Elke leerling werkt met een op maat gemaakt rooster. Het doel van het verblijf is altijd dat de leerling teruggeplaatst wordt in een reguliere klas. De duur van het verblijf kan variëren, gefaseerd terugschakelen is mogelijk.

Topsportregeling
Leerlingen die buiten schooltijd serieus bezig zijn met topsport krijgen ondersteuning door de school. Het Dr. Nassau College heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met NOC-NSF. Wij doen er veel aan om ervoor te zorgen dat leerlingen tijd aan hun topsport kunnen besteden, zonder dat het schoolwerk eronder te lijden heeft.

Door een intensieve begeleiding van een topsportmentor is het mogelijk om als topsporter verder te groeien. Dit maken we mogelijk door goede faciliteiten aan te bieden. Zo zijn er algemene regelingen die gelden voor iedere topsporter. Te denken valt aan aanpassingen in het rooster in verband met trainingstijden, vrije uren rondom belangrijke wedstrijden en aanpassingen in het toetsrooster.