Schoolgids7. Financiën

 

7.1 Schoolkosten

 

7.1.1 Schoolkosten

Op school is er sprake van drie categorieën schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn de overige schoolkosten waaruit activiteiten worden betaald waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Voor deze laatste categorie, ook wel de vrijwillige ouderbijdrage genoemd, vragen we een bijdrage van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen.

 

Device

In klas 1 verwachten we dat leerlingen beschikken over een device. Nieuwe brugklasleerlingen kunnen via de school een device aanschaffen tegen gunstige condities, waarbij onderhoud, garantie en schade gevallen door de school verzorgd wordt. De voorwaarden zijn te vinden op de website. Meenemen van een eigen device is natuurlijk ook mogelijk.

Als de leerling geen eigen device heeft kan ’s morgens een device voor die dag in bruikleen gegeven worden, die ’s avonds weer ingeleverd wordt (de inhoud van de device wordt dan gewist).

 

7.1.2 Schoolkosten Categorie I – Gratis lesmateriaal

Het gratis lesmateriaal wordt door de school gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld. Een deel van dit lesmateriaal moet aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd.

Het betreft: • leerboeken; • werkboeken; • project- en tabellenboeken; • eigen lesmateriaal van de school; • bijbehorende cd’s en/of dvd’s; • licentiekosten voor digitaal lesmateriaal.

Bij verlies of ernstige schade worden de kosten bij de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers in rekening gebracht.

 

Schoolkosten Categorie II – Zelf te kopen materiaal

Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Deze materialen vallen niet onder gratis lesmateriaal en worden (eventueel na overleg met de docent) door e leerlingen zelf aangeschaft.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: • atlassen; • woordenboeken; • agenda’s (in Beilen ontvangen leerlingen van klas 1 en 2 een agenda van de school); • rekenmachine; • sportkleding; • gereedschap; • schriften, multomappen, pennen, etc.

 

7.1.3 Schoolkosten Categorie III – vrijwillige ouderbijdrage

Dit betreffen de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage worden besteed aan:

Leerlingenvoorzieningen • Kopieer-/printtegoed: leerlingen kunnen 100 zwart-wit afdrukken (A4) in een schooljaar maken met behulp van hun inlogcode. • Ongevallenverzekering.

Evenementen en projecten Dit zijn alle evenementen en projecten die door het jaar worden gehouden en die: of per evenement/project een te geringe eigen bijdrage kennen om als excursie/specifieke uitgaven in de locatie specifieke overzichten benoemd te worden (door school georganiseerde projecten, feesten, kleine uitstapjes, paas- en/of andere feestdagvieringen, medailles sportdagen e.d.) of die zich plots aandienen: onverwachte tentoonstellingen, museumbezoeken e.d.

Onderwijsondersteuning • Toegang en gebruik van (materialen van) de Mediatheek. • Computerbenodigdheden, audiovisuele middelen. • Kopieën leerstof ondersteunende teksten of opgaven.

 

Locatie-specifieke bijdragen, activiteiten en/of excursies Elke locatie bepaalt voorafgaand aan het schooljaar welke bijdragen van ouders gevraagd worden voor de locatie-specifieke bijdragen, activiteiten en/of excursies. Deze activiteiten kunnen soms horen bij de keuzen van de opleiding en zijn dan niet vrijwillig zijn.

 

Leerlingkastjes Op de meeste locaties kunnen leerlingen af te sluiten leerlingenkastje huren waarin zij hun spullen kunnen bewaren, zoals (gym)kleding en boeken. Het gebruik en voorwaarden van de leerlingenkastjes is gebonden aan een regelement welke ook op de site is te vinden.

 

Proces

Per schooljaar wordt er een inventarisatie gemaakt van de verwachte schoolkosten. Deze schoolkosten worden daarna afgestemd met Medezeggenschapsraad en opgenomen in de schoolgids voor dat betreffende schooljaar. In onvoorziene gevallen kan er door de school worden afgeweken van deze inventarisatie. Er dient in dat geval wel afstemming met de MR plaats te vinden.

 

Betaling locatie specifieke bijdragen:

Volgens de wet zijn ouders vrij om zelf te beslissen of zij de bijdrage willen betalen. Zij ontvangen in de loop van het schooljaar een verzoek om de bijdrage over te maken. Ouders zijn niet verplicht om op dit verzoek in te gaan. Indien echter de bijdragen niet (tijdig) betaald wordt heeft de school het recht om betreffende leerling uit te sluiten van deelname en de plicht om een alternatief programma aan te bieden. Op de website worden, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, alle bijdragen gepubliceerd.

Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen zijn er regelingen bij gemeentes.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo hebben eigen ‘meedoenregelingen’ voor inwoners met een laag inkomen.

 Meedoenregelingen gemeente Aa en Hunze

 Meedoenregelingen gemeente Assen

 Meedoenregelingen gemeente Tynaarlo

 

Gemeente Midden Drenthe

www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen

Gemeente Noordenveld

https://loket.gemeentenoordenveld.nl/producten/meedoen_in_noordenveld_me...

 

Vrijwillige contributie oudervereniging

Naast de vrijwillige ouderbijdrage voor de school, vraagt ook de Oudervereniging om een vrijwillige contributie. Hiermee worden bijvoorbeeld extraatjes tijdens excursies, schoolfeesten en attenties voor leerlingen bekostigd. Deze contributie wordt tegelijk geïnd met de Algemene vrijwillige ouderbijdrage.

Op de website kunt u in het jaarverslag van de oudervereniging zien waaraan de vrijwillige contributie oudervereniging is besteed.

 

7.2 Verzekeringen

Het Dr. Nassau College heeft een aantal verzekeringen om schades die rondom het onderwijs kunnen ontstaan aan personen en goederen te dekken.

Bij ongevallen dekt de Ongevallenverzekering van de school het lichamelijk letsel bij blijvende invaliditeit, en doet een uitkering bij overlijden. Ook bij langdurige ziekenhuisopname en tandheelkundige kosten kan een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering. Belangrijk is echter wel om op te merken dat de ongevallenverzekering van het Dr. Nassau College een aanvulling is op de eigen (ziektekosten)verzekering.

Naast een ongevallenverzekering heeft het Dr. Nassau College ook een Doorlopende Schoolreisverzekering, waarmee ook ongevallen tijdens excursies en schoolreizen verzekerd zijn. Hiervoor gelden de voorwaarden van de ongevallenverzekering, maar dan met wereldwijde dekking, plus schade aan bagage verzekerd. Voor bagage geldt per claim een maximum en eigen risico.

De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van het Dr. Nassau College dekt de schade aan derden en goederen van derden waarvoor het Dr. Nassau College of haar medewerkers vanuit hun functie handelend aansprakelijk voor zijn.

Stagelopende leerlingen vallen onder de verantwoording en daarmee aansprakelijkheidsverzekering van de stagebieder (art 658 BW 7). Aanvullend kan bij ongevallen een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering van de school (zie hierboven). De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van de school dekt de schade aan personen of zaken van de stagebieder waar de leerling aansprakelijk voor is. Het besturen van motorvoertuigen is hiervan uitgesloten.

Uitgebreide polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de afdeling Facilitaire Zaken van het bedrijfsbureau van het Dr. Nassau College: facilitair@dr.nassaucollege.nl