Schoolgids8. Wegwijzer

 

8.1 Absentie

Aan het begin van elke lesdag gaat de conciërge langs alle klassen om de absenten op te nemen. Als leerlingen zonder melding afwezig zijn, neemt hij contact op met de ouders. Op deze manier kunnen we snel achterhalen wat er aan de hand is. Eventueel oponthoud onderweg wordt op deze manier ook eerder gesignaleerd. Het is daarom belangrijk dat de school tijdig op de hoogte wordt gesteld als leerlingen niet aanwezig (kunnen) zijn.
 

Bezoek tandarts, huisarts of specialist en ziekmelding
Een bezoek aan de tandarts, de huisarts of een specialist wordt zoveel mogelijk buiten lestijden om geregeld. Als dit niet mogelijk is, stellen de ouders de school daarvan vooraf telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

Absentie kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar: afwezigheid@dr.nassaucollege.nl.
Wilt u in de e-mail de volgende gegevens vermelden:

·         voor- en achternaam
·         klas
·         reden van afwezigheid
·         verwachte periode van afwezigheid.

Zodra u een e-mail heeft gestuurd, krijgt u een automatisch antwoord. Hierin wordt gevraagd om uw zoon/dochter hersteld te melden wanneer hij/zij beter is. Dit om te voorkomen dat uw zoon/dochter onterecht als ongeoorloofd afwezig wordt genoteerd. 

Als de leerling weer beter is, meldt hij of zij zich met een briefje van de ouders bij de administratie. In het briefje, dat is ondertekend door een van de ouders, worden de ziekmelding en de duur van het verzuim bevestigd.

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de conciërge en nemen contact op met hun ouders om te zeggen dat ze ziek naar huis gaan. Als het nodig is, regelt de school vervoer naar huis of laat een medeleerling mee naar huis gaan. Eenmaal thuis, bellen de ouders/verzorgers naar school, zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.
 

Verlof 

Als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis zoals een bruiloft of een begrafenis, vragen ouders vooraf schriftelijk verlof aan bij de coördinator leerlingenzaken. Zij beoordeelt in overleg met de leerplichtambtenaar of het gevraagde verlof wordt toegekend en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken vooraf te worden aangevraagd. De richtlijnen die hiervoor gelden, zijn te vinden in het 'handboek leerplicht' op onze website.

 

8.2 Faciliteiten

De Brink
De centrale ruimte in de school heet ‘de Brink’. Leerlingen kunnen hier tijdens de pauzes, voor en na schooltijd terecht. Het is de enige ruimte buiten de pauzes in school waar gegeten en gedronken mag worden.

De Suites

Op het Dr. Nassau college Aa en Hunze kunnen leerlingen gebruik maken van vier suites. Dit zijn plekken voor bijvoorbeeld samenwerkingsopdrachten, brainstormmomenten en een ruimte waar je met je persoonlijke leervragen aan de slag kunt. Buiten de pauzes mag hier niet gegeten en gedronken worden.

 

Fietsenstalling
Fietsen moeten worden geplaatst in een fietsenstalling. Tijdens de pauzes is het niet toegestaan hier te zijn.

 

Leerling kastjes
In de hal van de school staan leerling kastjes die door de schoolleiding aan een leerling kan worden toegewezen. Hierin kunnen zij spullen bewaren. Als er iets uit de kastjes wordt weggenomen door anderen is de school niet aansprakelijk voor de schade. Bij beschadiging waarschuwt de leerling de conciërge. Vóór de kerst en zomervakantie haalt de leerling het kastje helemaal leeg.

 

Opvanguren leerjaar 4
Als een leeractiviteit niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een docent ziek is, neemt een andere docent de leeractiviteit over. Dit heet een opvanguur. Als de opvangdocent hetzelfde vak geeft als de uitgevallen docent, wordt er gewoon les in dat vak gegeven. Als dat niet het geval is, bepaalt de opvangdocent wat er tijdens het opvanguur gebeurt.

 

8.3 Calamiteiten

In alle lokalen hangt een vluchtplan. Als er zich calamiteiten voordoen, dan weten de docenten wat er moet gebeuren. Om de veiligheid op school te testen, houden we twee keer per jaar een ontruimingsoefening.

Voor de kleine ongevallen is er een EHBO’er op school. Bij grotere ongevallen wordt een arts ingeschakeld en wordt er contact met de ouders opgenomen. 

 

8.4 Openingstijden

De receptie is geopend van 8.00 tot 16.30 uur. De conciërge is aanwezig vanaf 7.45 uur.

 

8.5 Lestijden

Lestijden onderbouw
Om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren hebben we een meer flexibel lesrooster. Er zijn meer keuzemomenten in het rooster gekomen om de schoolgang voor de leerling daadwerkelijk gepersonaliseerd te maken. De leerlingen volgen verschillende leeractiviteiten van verschillende vakken en het rooster is zo opgebouwd dat de week verdeeld is in thema- en tredevakdagdelen. Bij een tredevakdagdeel zijn de leerlingen bezig met talen en wiskunde. Bij de themavakdagdelen zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, nask (1 en 2), biologie, economie, lichamelijke opvoeding en art & design aan de beurt. Leerlingen volgen leeractiviteiten passend bij het niveau en tempo dat ze aankunnen.

Elke dag verloopt volgens een vaste structuur. Daarbij wordt elke dag gestart en afgesloten in een basegroup. Zo weet de leerling wat er wanneer van hem verwacht wordt.

08.30-09.30

Individuele coachgesprekken met leerlingen van 15 minuten per week. Leerlingen die op een dag een coachgesprek hebben beginnen allemaal om 8.30 uur. Zij maken dan de weekplanning samen met de coach.

08:30-09:30

Maatwerk obv een onderwijsassistent

Lessen leefstijl

Ik leer leren

09:30-10:00

Basegroup, in klassenverband de dag beginnen met o.a. het nieuws.

10:00-15:00

Leeractiviteiten afgewisseld met workshops, LINKT-uren, Cambridge English en O&O.

15:00-15:15

Afsluitende basegroup.

 

8.6 Regels en afspraken

Het Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze wil onderwijs geven waarin elke leerling zich thuis en op zijn plaats voelt. De school biedt een sterk waardepatroon aan waarin leerlingen als mens kunnen groeien. Hiermee leveren we uiteindelijk een bijdrage aan de vorming van zelfbewust en verantwoordelijk burgerschap.

Het Dr. Nassau College heeft een leerlingenstatuut. Deze is te vinden op de website. Een statuut bestaat uit een aantal regels voor een groep mensen. In dit geval dus regels voor leerlingen van onze school. Die regels kunnen dingen zijn die zij moeten, maar ook dingen waar zij recht op hebben. Bijvoorbeeld: hoe wordt er onderwijs gegeven en hoe wordt er getoetst? Of hoe het zit met werkstukken, rapporten en overgaan? Ook gaat het over vrijheid van meningsuiting, ongewenste intimiteiten en privacy. En over straffen voor wie zich niet aan de regels houdt. In het statuut worden reglementen genoemd die te vinden zijn op de website.

 

Schoolregels

Alcohol en drugs

Over het gebruik van alcohol en drugs heeft het Dr. Nassau College een officieel reglement. Onze regels zijn duidelijk: geen alcohol en drugs in de school.

Corvee

Alle leerlingen leveren om de beurt een bijdrage aan het schoonhouden van de school. De administratie maakt hiervoor een rooster. Leerlingen die corvee hebben, ruimen een week lang na de pauzes binnen of buiten op. Zij mogen dan iets later in de les verschijnen. Leerlingen die er tijdens de pauzes een grote troep van maken, krijgen extra corvee.

Gevaarlijke en storende voorwerpen

Leerlingen mogen geen gevaarlijke voorwerpen (steek, slag en schietwapens) of storende voorwerpen (elektronisch speelgoed, laserpennen) mee naar school nemen. Dit geldt ook voor vuurwerk. Als leerlingen toch verdacht worden van het meebrengen van dergelijke voorwerpen, wordt de politie of bureau Halt ingeschakeld. Het gooien van sneeuwballen in en om school is eveneens verboden.

Protocol mobiele telefonie en social media

Het Dr. Nassau College heeft een protocol opgesteld waarin de regels voor het gebruik van mobiele telefoons en social media zijn opgenomen. Deze is te vinden op de website.

Gedragsregels locatie Aa en Hunze

1.  Je gaat zorgvuldig met jezelf en elkaar om
2.  Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor je daden en voor je omgeving
3.  Je respecteert iedereen
4.  Je bent behulpzaam voor iedereen die om hulp vraagt

Pesten

Wij willen een veilige school. Iemand pesten, dat doe je dus niet. En als je iemand ziet of hoort pesten, maak je hem duidelijk dat hij daar onmiddellijk mee op moet houden. Gaat het pesten toch door, dan wordt het pesten gemeld aan de coach. Dat is geen klikken, maar opkomen voor medeleerlingen die gepest worden. Op die manier kunnen wij er iets aan doen. Een uitgebreide versie van het antipestprotocol is te vinden op de website.

Antipestprotocol

•  Stap 1: Gesprek met pester en gepeste en wijzen op de gevolgen bij herhaling.
•  Stap 2: Officiële waarschuwing.
•  Stap 3: Eén dag schorsing en op school een werkstuk over pesten maken.
•  Stap 4: Drie dagen schorsing.
•  Stap 5: Mogelijk definitieve verwijdering van school.

Rookvrije school

Al vele jaren is bekend dat roken bijzonder schadelijk is voor de gezondheid. De overheid en ideële organisaties proberen het roken te ontmoedigen, maar toch beginnen ieder jaar opnieuw veel jonge mensen in Nederland met roken. Eenmaal verslaafd aan de sigaret, blijkt stoppen vaak heel moeilijk. Daarom is voorkomen van het beginnen met roken een goede strategie om roken te verminderen. De meeste jongeren beginnen met roken tussen de 14 en 18 jaar. Dit is de leeftijd waarop zij op scholen een groot deel van hun (sociale) leven doorbrengen.

Daarom zijn alle gebouwen en terreinen van het Dr. Nassau College rookvrije zones. Dit houdt in dat het voor zowel medewerkers als leerlingen niet is toegestaan te roken “in het zicht” van de gebouwen en terreinen van het Dr. Nassau College.

 

8.7 Schoolvakanties
 

Herfstvakantie

19 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 t/m 23 februari 2020

Tweede paasdag

13 april 2020

Meivakantie

23 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaart

21 t/m 24 mei 2020

Pinkstermaandag

1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020