Schoolgids9. Privacy

Op het Dr. Nassau College worden persoonsgegevens verwerkt van leerlingen en hun ouders en van medewerkers. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn opgevraagd.
  • Bij het verwerken van persoonsgegevens baseren wij ons op de wet.
  • De hoeveelheid en het soort gegevens die wij verwerken wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke.
  • We leggen op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens.
  • We treffen maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die we verwerken juist en actueel zijn.

Om de privacy te waarborgen maken we een inventarisatie van alle persoonsgegevens die worden verwerkt in de school, op welke grondslag ze worden verwerkt, waar ze worden opgeslagen, wie er toegang hebben en hoe die gegevens zijn beveiligd.

Rechten van betrokkenen
De Algemene Verordening Persoonsgegevens geeft betrokkenen recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Als we andere gegevens willen verwerken dan die waar we op grond van de wet toe zijn verplicht of als wij gegevens op een andere manier willen verwerken dan waarvoor we ze hebben ontvangen, dan vragen we daar toestemming voor. Betrokkenen die van dit recht gebruik willen maken kunnen dit schriftelijk melden bij:

Dr. Nassau College
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, mevrouw J. Bordewijk
Groningerstraat 230
9402 LP Assen

Datalek
We doen er alles aan om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Maar we realiseren ons ook dat het wel eens niet goed gaat waardoor persoonsgegevens ergens terecht komen waar ze niet horen. Dat noemen we een datalek.

Als wij te maken krijgen met een datalek nemen we meteen maatregelen om de schade voor de betrokkenen zoveel als mogelijk te beperken en om herhaling te voorkomen. We brengen in kaart wat er is gebeurd, welke mogelijke schade betrokkenen kunnen ondervinden door het datalek en welke maatregelen genomen moeten worden om die mogelijke schade te beperken en om herhaling te voorkomen. Ook wordt nagegaan of het noodzakelijk is om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit het geval is wordt die melding door de functionaris gegevensbescherming gedaan.

Een (vermoedelijk) datalek kan gemeld worden bij de functionaris gegevensbescherming, mevrouw J. Bordewijk. Zij is te bereiken via e-mail: bju@dr.nassaucollege.nl of telefonisch: 0592 333 112.