OrganisatieOuder- en leerlingplatform

Ouders, leerlingen en medewerkers die willen meedenken over de school, kunnen zitting nemen in de diverse inspraakorganen binnen de school. Zo hebben ouders, leerlingen en medewerkers inspraak via de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen daarnaast zitting nemen in de ouderplatforms, in de oudercommissie en in de klankbordgroep voor ouders. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerlingenplatforms, de leerlingenraad en de klankbordgroep voor leerlingen. De verschillende inspraakorganen worden hierna verder behandeld.

Ouderplatform

Op locatie Aa en Hunze hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de schoolcarrière van hun kind(eren). Wij willen het onderwijs, de zorg, de kwaliteit en de communicatie- en informatievoorziening helder en transparant houden en daar waar nodig verbeteren. Wij vinden het belangrijk om dit te doen in samenspraak met de ouders/verzorgers. 

Wat is een ouderplatform?
In een ouderplatform denken ouders/verzorgers mee vanuit hun eigen ruime ervaring en kennis om zo als ouder/verzorger en eventueel vanuit hun beroep mee te praten over verschillende onderwerpen. Wij hopen op deze manier vernieuwende gezichtspunten vanuit andere invalshoeken te krijgen. 

Klankbordgroep ouders

Sinds de zomer van 2017 hebben we een klankbordgroep voor ouders binnen het gepersonaliseerd onderwijs. Deze groep komt zo’n zes keer per jaar samen om mee te denken over het gepersonaliseerd onderwijs.  Tijdens deze bijeenkomsten geven ouders feedback aan de school. De uitkomsten worden met ingang van dit schooljaar gepubliceerd op de website.

Aanmelden kan via administratiegieten@dr.nassaucollege.nl.

Oudercommissie/oudervereniging

Alle ouders/verzorgers van leerlingen van het Dr. Nassau College zijn automatisch lid van de Oudervereniging en kunnen een vrijwillige contributie leveren. Uit deze bijdragen ontvangt onze Oudercommissie een budget om activiteiten op locatie Aa en Hunze te financieren.

De Oudercommissie heeft regelmatig overleg met de directeur en met de afdelingsmanagers. De commissie stimuleert of ondersteunt (financieel) veel activiteiten vanuit de ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan excursies, schoolfeesten en attenties voor de leerlingen. Daarnaast leveren de Oudercommissies van de verschillende vestigingen ieder twee leden aan het Algemeen Bestuur van de overkoepelende Oudervereniging. De Oudervereniging vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Aanmelden kan via oudercommissie.gieten@dr.nassaucollege.nl.

Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, medewerkers, management en bestuur achter staan. Het Dr. Nassau College heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die erop toeziet dat in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen, medewerkers en de directie van de school. Op deze manier wordt iedereen actief betrokken bij wat er gebeurt op school en draagt iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat.

Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op onze algemene website www.nassaucollege.nl -> over Dr. Nassau College -> inspraak.

Leerlingenplatform

Wij willen als school het onderwijs, de zorg, de kwaliteit en de communicatie- en informatievoorziening helder en transparant houden en daar waar nodig verbeteren. Dit kan in samenspraak met de leerlingen. Daarom hebben wij een leerlingenplatform. Het platform denkt en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de afdeling en de school.

Klankbordgroep leerlingen

De transitie naar gepersonaliseerd onderwijs brengt met zich mee dat alle partijen mee mogen denken over de vernieuwing en veranderingen. Leerlingen weten het beste waar dingen misschien anders of beter moeten. Ook hebben ze vaak betere ideeën dan volwassenen, ze  gaan vaak uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Sinds dit schooljaar werken we naast de ouder klankbordgroep daarom  ook met een klankbordgroep voor leerlingen. Iedere basegroup is vertegenwoordigd.

Leerlingenraad

De leerlingenraad organiseert feesten voor de leerlingen van de locatie, maar gaat ook met de locatiedirectie in gesprek om het gebouw gezellig en veilig te maken en te houden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle klassen. Ze vergaderen regelmatig en nemen soms deel aan vergaderingen met de schoolleiding. In die vergaderingen behartigt de leerlingenraad de belangen van de leerlingen.